logo-alfabryggan-350×100

Information Allmänna villkor

Här kan du läsa om våra allmänna villkor som gäller utöver de produktspecifika villkoren eller i avsaknad av sådana.

Offert- Köp- och Leveransvillkor

Ett köp hos oss genomförs enklast via e-handeln på vår webbplats, efter att våra allmänna villkor har lästs och godkänts.

Definitioner: Med ”köparen” avses personen, firman, företaget eller organisationen som gjort beställningen. Med ”avtalet” avses överenskommelsen mellan köparen och säljaren där köparen accepterat en av säljaren utställd offert. Med ”säljaren” avses AlfaBryggan AB, organisationsnummer 556834-9749.

All korrespondens, notiser, reklamationer etc. ska i första hand göras till den andra parten skriftligen via e-post med de adresser som anges i offerten eller beställningen. Avsändaren ansvarar för att den andra parten tar emot de skickade aviseringarna. Ett e-postmeddelande anses ha kommit mottagaren tillhanda om det har skickats till rätt e-postadress.

Offertvillkor

1.1 Offertens giltighetstid och villkor

Offerten är giltig i 30 dagar från och med offertdatumet, om inget annat är angivet. Offerten med dess innehåll, foton, ritningar, beräkningar och andra dokument med tillhörande relevanta rättigheter är säljarens egendom. Mottagaren av offerten har inte rätt att använda dem eller föra dem vidare till en tredje part eller använda sig av offertens tekniska lösningar.

Offerten ska skriftligen, via e-post, accepteras med uppgivande av köparens faktura- och leveransuppgifter. Leveransuppgifterna får inte skilja sig från tidigare uppgiven leveransuppgift mer än lokalt.

1.2 Reservation för felskrivningar och felberäkningar

Det åligger köparen att noga granska offerten och kontrollera att den överensstämmer med köparens krav, specifikationer och önskemål. Det åligger såväl köpare som säljare att omedelbart efter upptäckt påtala eventuella fel i offerten för motparten. Säljaren ansvarar inte för eventuella felskrivningar och/eller felaktiga beräkningar som köparen inte har påtalat. Ej heller för eventuella följdverkningar därav.

Köpvillkor

2.1 Ingående av avtalet

En beställning i enlighet med offerten som inkommit inom offertens giltighetstid, kompletterad med dessa allmänna försäljningsvillkor, ska utgöra avtalet mellan säljaren och köparen. Vid andra typer av köp än de som baseras på en offert är köparens beställning bindande för säljaren, när säljaren har accepterat den. Säljaren ska, om detta inte redan gjorts, på begäran skicka en orderbekräftelse till köparen. Säljaren ansvarar inte för felaktiga leveranser som baseras på en muntlig beställning, såvida inte köparen har bekräftat sin beställning skriftligen innan leveransen eller innan tillverkningen påbörjas.

2.2. Betalning av köpeskillingen och Äganderätts- & återtagandeförbehåll av varan

Köpeskillingen betalas i enlighet med de villkor som anges i den av köparen accepterade offerten. Om inte annat har avtalats är betalningsfristen netto 14 dagar från fakturadatum. Tillverkning av varan startar först efter att avtalad betalning erhållits eller om annat överenskommits. Köparen har inte rätt att sälja, hyra ut eller låna ut varan innan köpeskillingen samt eventuella dröjsmålsräntor och avgifter har betalats i sin helhet.

Om köparen bryter mot sin betalningsskyldighet på avtalad betalningsdag eller om det är uppenbart att köparen inte kommer att fullgöra sin betalningsskyldighet inom utsatt tid, har säljaren rätt att avbryta leveransen utan separat förvarning samt rätt att kräva förskottsbetalning. En försenad betalning debiteras lagstadgad förseningsavgift samt dröjsmålsränta enligt den räntesats som anges på fakturan för tiden från sista ansökningsdag till faktisk betalningsdag.

Äganderätten till varan övergår till köparen, då köpeskillingen samt eventuella dröjsmålsräntor och avgifter har betalats i sin helhet. Säljaren förbehåller sig äganderätten till varorna till dessa är fullt betalda, 54§ 4 st Köplagen. Säljaren äger också rätt att återta varorna vid väsentligt avtalsbrott t. ex. då full betalning inte erlagts. Köparen äger ej rätt att sälja eller på annat sätt avyttra varorna innan full betalning erlagts.

2.3 Varornas egenskaper

Säljaren ansvarar endast för varornas kvalitet och andra egenskaper i enlighet med de uppgifter som är relevanta för den aktuella försäljningen och som anges i avtalet eller som på annat sätt skriftligen har lämnats av säljaren.

2.4 Återvinning och rättelse av ett fel i varan

Om köparen inte rapporterar eventuella fel eller brister inom åtta (8) dagar från mottagandet av försändelsen, anses köparen ha accepterat produkterna och förlorar rätten att göra anspråk på fel i varan. Fel och brister ska dokumenteras av köparen som också ska ange skadans art och uppkomst i görligaste mån. Om köparen inte lämnar avisering ska köparen anses ha accepterat försändelsen och produkterna och köparen har inte längre rätt att göra anspråk på ett fel på varan. Där fel i varan konstaterats mellan säljaren och köparen ska den rättelse som avtalas mellan parterna utföras skyndsamt av säljaren.

Gäller vid köp av skruvpålar med tillbehör; Köparen ska inte heller ha rätt att göra anspråk på en varas fel, om en markundersökning inte har genomförts på byggarbetsplatsen, det finns brister i tomtens grundläggning eller förberedelser, som har påverkat innehållet i säljarens leverans. Om installationsentreprenören är någon annan än säljaren, är entreprenören självständigt ansvarig för sin prestation och reklamationer rörande installationen måste riktas till sådan entreprenör i sin
helhet.

2.5 Garanti

2 års fabriksgaranti gäller för levererade varor, om inget annat har avtalats. Det åligger köparen att meddela säljaren att varan är felaktig inom skälig tid efter att felet upptäckts eller borde ha upptäckts. Fel och brister ska dokumenteras av köparen som också ska ange skadans art och uppkomst i görligaste mån. Fel till följd av att köparen inte har följt säljarens/tillverkarens monteringsanvisningar eller på grund av hand-havandefel omfattas inte av garantin. Observera att garantin inte gäller för skador på varorna förorsakade av vågor, vind och is. Exempel: Säljaren har informerat köparen om att den köpta varans placering är ett oskyddat läge, utsatt för vågor, vind och is.

Säljaren har rätt att efter eget val reparera eventuella fel som uppstått under garantitiden och därefter, antingen genom att avhjälpa felet eller genom att ersätta de levererade defekta produkterna med nya. Alla produkter som ska repareras eller bytas ut under garantin ska returneras till säljaren. Köparen står för transportkostnaderna. Säljaren tillser att de reparerade produkterna eller ersättningsprodukterna transporteras till den ursprungligen tilldelade platsen.

Nedanstående stycke gäller t.ex. bastuhus eller likvärdiga produkter:
Trävaror som är målade i fabrik kan efter en tids användning behöva bättrings målas. Det beror på att trä krymper när det torkar och att trä rör sig när det utsätts för vågor och vind. Detta är inte att betrakta som fel i varan och omfattas således inte av garantin.

2.6 Reklamationsrätt för privat person

För köpare som är privatpersoner gäller konsumentköplagen (1990:932). Säljaren följer Allmänna reklamationsnämndens utslag. Fel och brister ska dokumenteras av köparen som också ska ange skadans art och uppkomst i görligaste mån.

2.7 Försäkring

Vid köp av pontonflotte och bastuhus, tillsammans benämnda bastuflotte, kan bastuflotten försäkras genom EIS Scandinavia AB, förutsatt att monteringen skett enligt säljarens/tillverkarens anvisningar och att köparen tillhandahåller nödvändig dokumentation.

2.8 Uppsägning av avtalet

Om köparen häver köpet utan godtagbar anledning, eller om säljaren häver det på grund av köparens avtalsbrott, är köparen skyldig att betala säljaren ett avtalsvite motsvarande 20% av varans momsfria köpeskilling.

2.8.1 Köparens rätt att häva avtalet

Om säljarens leverans väsentligt avviker från avtalet och bristen inte åtgärdas inom skälig tid efter köparens skriftliga påpekande, eller om ny vara enligt avtalet inte levereras eller leveransen försenas på grund av orsaker som säljaren är ansvarig för, har köparen rätt att häva avtalet.

Om de varor som omfattas av avtalet har framställts eller förvärvats särskilt för köparen i enlighet med dennes anvisningar och önskemål och säljaren inte kan utnyttja varan på annat sätt utan betydande förluster, får köparen endast häva försäljningen om det avsedda syftet med köpet väsentligt inte uppnås för köparens räkning på grund av säljarens fel i avtalet.

2.8.2 Säljarens rätt att häva avtalet

Säljaren har rätt att häva avtalet eller del av avtalet, om

1) köparens betalning av köpeskillingen är väsentligt försenad och köparen ännu inte har mottagit varan. Förseningen är betydande, om betalningen av köpeskillingen försenas med 30 dagar.

2) det är uppenbart på grundval av köparens underrättelse eller på annat sätt att köparens betalning
kommer att försenas väsentligt.

3) om köparen, trots säljarens påminnelse, inte hämtar eller tar emot varorna i rätt tid. Säljaren har i första hand rätt att fakturera köparen specificerade kostnader som uppkommit på grund av köparens tillkortakommande i detta avseende. I andra hand rätt att annullera försäljningen inom 8 dagar från det att säljaren har påmint köparen att hämta eller ta emot varan och köparen inte har iakttagit påminnelsen.

2.9 Försäkring

Parterna säkerställer att varorna är försäkrade i enlighet med deras ansvarsandel som anges i de överenskomna köpe- och leveransvillkoren. Övriga försäkringar ska avtalas separat.

2.10 Force majeure

Förseningar i tillverkningen på grund av omständigheter som ligger utanför säljarens kontroll kan säljaren inte hållas ansvarig för. Exempel på sådana händelser är pandemi, krig, myndighetsbeslut och varubrist. Säljaren kan inte heller göras ansvarig för eventuella följdverkningar därav.

2.11 Montering

Om ingen montering avtalats ansvarar köparen för montering av varorna. Av säkerhetsskäl och för att garantin ska gälla krävs att montering sker i enlighet med säljarens/tillverkarens monteringsanvisningar. Observera att även så kallade monteringsfärdiga (GDS) varor kan kräva ett visst monteringsarbete beroende på att de inte kan fraktas fullt monterade.

2.12 Begagnade varor

Begagnade varor säljs under termen ”i befintligt skick”. Begagnade varor omfattas inte av punkterna 2.5–2.7, Köpvillkor.

Leveransvillkor

3.1 Köparens ansvar vid leverans

Varorna levereras Fritt på lastbil (Incoterms DAP), vilket innebär att transport sker till den plats som kunden har angivit. Köparen ansvarar för lossning av varorna. Lossning ska ske utan dröjsmål. Det är köparens ansvar att tillse att leveransfordonet, efter fordonets beskaffenhet, har möjlighet att komma fram till lossningsplatsen och att det finns nödvändiga förutsättningar för att lossa varorna på anvisad plats. Om transportören inte kan leverera varorna på av köparen anvisad plats ska köparen utan dröjsmål anvisa en alternativ lossningsplats så nära den ursprungliga lossningsplatsen som möjligt.

Eventuella transportskador ska påtalas vid lossningstillfället till transportören och/eller till säljaren
och dokumenteras. Om säljaren behöver skjuta upp leveransen på grund av anledning orsakad av köparen har säljaren
rätt till ersättning för förseningar enligt punkt 3.6. Därutöver har säljaren rätt att kräva ersättning för
lagringskostnader.

3.2 Säljarens skyldigheter vid leverans

Transporter utförs alltid av tredje part och säljaren kan ej hållas ansvarig för förseningar, oavsett
orsak, eller följdverkningar av förseningar. Om inte annat avtalats är säljaren skyldig att skriftligen meddela köparen om leveransen.

3.3 Överföring av ansvar för risk vid leverans

Ansvaret för risk övergår till köparen, när leveransen finns på överenskommen adress, eller att varan överlämnas av säljaren till en av köparen anlitad transportör, om inte annat framgår av leveransklausulen. Om varan inte kan levereras på överenskommen tid och detta beror på en av köparen beroende faktor, övergår ansvaret för risken på köparen, när säljaren har utfört vad som
krävs för att möjliggöra leveransen.

3.4 Leveranstid och försening

Tjänster utförs i enlighet med avtalad leveranstid. Om säljaren inte kan leverera till avtalad leveranstid ska säljaren utan onödigt dröjsmål informera köparen om detta. Om leveransen försenas med mer än fyra veckor och förseningen har betydande inverkan på köparen, har köparen rätt att häva avtalet eller del därav.

Säljaren är skyldig att betala köparen ett vite för dröjsmål med 0,5 % av det momsfria priset för den försenade leveransen för varje hel vecka, dock högst 7,5 % av priset för den försenade leveransen. Straffet för dröjsmål är den enda konsekvensen för ett dröjsmål. Om säljaren behöver skjuta upp leveransen på grund av anledning orsakad av köparen, har säljaren rätt till ersättning för förseningar och lagringskostnader samt rätt till ersättning för eventuella skador orsakade av utgångna varor.

Övriga förbehåll & villkor gällande köp- och leveransvillkor

4.1 Force majeure

Säljaren är inte skyldig att fullgöra avtalet vid force majeure. Som force majeure anses allmän arbetskonflikt, lockout, brand, krig, mobilisering, avbrott i elförsörjningen eller annan motsvarande faktor.

4.2 Tvistlösning

Eventuella tvister mellan säljaren och köparen ska i första hand lösas genom förhandlingar. Om förhandlingarna inte leder till en överenskommelse, har parterna rätt att hänskjuta eventuella tvister som uppkommit med anledning av avtalet till tingsrätten i säljarens hemvist, där frågan ska avgöras.

4.3 Indirekta skador

Parterna är inte skyldiga att ersätta eventuella indirekta skador som den andra parten åsamkar, såsom produktionsbortfall, ej erhållen vinst, användningsbortfall eller andra ekonomiska följdskador.

4.4 Ansvar för skador som åsamkas tredje part

Om tredje part framställer krav på ersättning mot köparen eller säljaren, ska kravet omedelbart meddelas skriftligen till den andra parten.


Do you want to hide this popup?